v

Algemene voorwaarden

Laatst geupdate: 12.06.2023

Definities

Algemene Voorwaarden: onderhavig document waarin algemene regels zijn opgesteld om onderdeel uit te laten maken van alle gesloten overeenkomsten;
VasteJob: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: VasteJob B.V., statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70182035;
Opdracht: de door VasteJob uit te voeren diensten welke voortvloeien uit de Overeenkomst van opdracht;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die in het kader van een Opdracht werkzaamheden uitbesteedt aan of diensten afneemt van VasteJob;
Partnerships: een samenwerking tussen twee of meer organisaties;
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW;

A. Algemeen

A1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen, deelnamepakketten en overeenkomsten van VasteJob B.V. ingeschreven in het handelsregister onder nr. 70182035, in het kader van of in relatie tot de door VasteJob verleende dienstverlening, waaronder in ieder geval:
Het plaatsen of doen plaatsen van (personeels-) advertenties, advertorials, branded content, en andere publicaties op of in alle door VasteJob in het kader van haar dienstverlening gebruikte of ingezette media, zowel eigen media als media van derden, waaronder in ieder geval:
publicaties op vacaturesite (www.vastejob.nl) en op de eventuele doorplaatsingen naar andere vacaturesites of andere websites;
publicaties op haar eigen social mediapagina’s (zoals facebook, LinkedIn en Instagram) of op andere social media pagina’s;
publicaties in magazines, tijdschriften en/of kranten of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken;
publicaties op radio- en televisiezenders;
het in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever werven en/of selecteren van personeel;
het in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever uitzenden en/of detacheren en/of payrollen van personeel;
Daarnaast:
het in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever voeren van mediacampagnes, daaronder begrepen social mediacampagnes, blog campagnes en video campagnes, al dan niet in het kader van employer branding;
de deelname van Opdrachtgever aan door VasteJob georganiseerde evenementen, zoals banenmarkten, banen- en promotiebeurzen, Open Bedrijven Dagen en Events,
alle overige vormen van dienstverlening, hoe ook genaamd, door of namens VasteJob verricht.
1.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever of van derden zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.3 Indien en voor zover één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort/onverminderd van kracht.
1.4 Indien en voor zover VasteJob bij de detachering en/of payrolling van personeel gebruik maakt van de diensten van samenwerkende partners, waaronder in ieder geval Jigler B.V. (onderdeel van P-services HR group B.V.) zijn de algemene voorwaarden integraal van toepassing. Bedoelde algemene voorwaarden worden op eerste daartoe strekkend verzoek aan Opdrachtgever ter hand gesteld.
1.5 Bij opdrachten van Opdrachtgever tot plaatsing van branded content, advertorials, (personeels-) advertenties of andere publicaties in tijdschriften, magazines, kranten of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken zijn de eventuele door de uitgever/drukker/verspreider gehanteerde algemene voorwaarden integraal van toepassing. Bedoelde algemene voorwaarden worden op eerste daartoe strekkend verzoek aan de Opdrachtgever ter hand gesteld.

A2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT/OVEREENKOMST
2.1 Alle door VasteJob gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. VasteJob behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Overeenkomsten komen pas tot stand doordat VasteJob een schriftelijke opdrachtbevestiging naar de Opdrachtgever verzendt, een schriftelijke overeenkomst ondertekent of doordat VasteJob met de feitelijke uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.
2.2 Alle door VasteJob in offertes en aanbiedingen opgenomen informatie over haar dienstverlening (zoals prijzen, aantallen, afmetingen, oplagen, omvang en/of kwaliteit en eventuele inbegrepen faciliteiten) wordt naar beste weten verstrekt en is dus niet bindend. De in een opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst genoemde informatie is leidend.
2.3 Wanneer door VasteJob B.V. geen opdrachtbevestiging is verzonden en er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan geldt de factuur van VasteJob rechtens mede als opdrachtbevestiging. Wanneer Opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde gegevens, inclusief de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, dan zal hij dat binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk aan VasteJob kenbaar maken.
2.4 Wanneer Opdrachtgever direct of indirect namens een ander bedrijf of instelling optreedt, staat Opdrachtgever jegens VasteJob in voor de nakoming van de overeenkomst door deze achterliggende instelling of bedrijf.
2.5 Tenzij anders overeengekomen, hebben offertes/aanbiedingen van VasteJob een maximale geldigheidsduur van dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte/aanbieding. Alle in offertes, opdrachtbevestigingen en schriftelijke overeenkomsten opgenomen prijzen en tarieven zijn altijd exclusief BTW.
A3 ANNULERING
3.1 VasteJob heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onder meer doch niet beperkt tot de volgende gronden:
indien de Opdrachtgever haar faillissement heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeert;
indien de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of hierin verkeert;
indien Opdrachtgever in verzuim is en de opzegging dit verzuim rechtvaardigt;
indien Opdrachtgever geliquideerd is;
3.2 De website/platform is bedoeld voor werkzoekende personen, rechtstreekse werkgevers en VasteJob. VasteJob heeft het recht om andere personeelsbemiddelaars ook na betaling te weigeren van onze dienstverlening.
3.3 Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is VasteJob enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Opdrachtgever.
3.4 Annulering door Opdrachtgever van een opdracht tot plaatsing op de vacaturesite of in de door VasteJob ingezette media is op zichzelf mogelijk, maar de Opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke creditering respectievelijk gehele of gedeeltelijke restitutie van de aan VasteJob toekomende vergoedingen.

A4 OVERMACHT
4.1 Indien en voor zover VasteJob door overmacht verhinderd is om de Overeenkomst uit te voeren, dan heeft VasteJob het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel om de Overeenkomst voor zover betrekking hebbend op de uitvoering op te zeggen en eenzijdig te beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In deze gevallen is VasteJob verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.
4.2 Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen of verhinderingen van door VasteJob ingeschakelde derden (waaronder begrepen locatiehouders, uitgeverijen, drukkerijen en/of verspreidingsdiensten), onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatie- en/of internetvoorzieningen alsook verhinderingen of onderbrekingen als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.
A5 AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN
5.1 De aansprakelijkheid van de VasteJob uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever krachtens de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan VasteJob
5.2 VasteJob is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Eventuele klachten ten aanzien van publicaties op de vacaturesite, in kranten, tijdschriften en/of magazines of in rubrieken daarvan dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na publicatie schriftelijk aan VasteJob ter kennis te zijn gebracht. Klachten die na deze termijn worden ingediend, zijn niet ontvankelijk.
5.4 Indien publicaties op de vacaturesite, in tijdschriften, kranten en/of magazines of daarvan onderdeel uitmakende rubrieken niet conform de gemaakte afspraken zijn gegaan, dan kan Opdrachtgever – ter keuze van VasteJob– slechts aanspraak maken op herplaatsing van de publicatie of een vermindering van de overeengekomen prijs indien en voor zover de publicatie redelijkerwijs geacht moet worden niet aan zijn doel te beantwoorden.
5.5 VasteJob kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van respons op een publicatie of voor een verkeerde respons op een publicatie. Evenzeer is VasteJob niet verantwoordelijk voor de opkomst, respons en/of opvang en afwikkeling van bezoekers tijdens banen- en promotiebeurzen, banenmarkten, Open Bedrijven Dagen, Events en andere door haar georganiseerde evenementen. Evenmin kan ontbreken van opkomst/ respons of een verkeerde opkomst / respons voor Opdrachtgever een geldige reden vormen om de aan VasteJob toekomende vergoedingen niet of niet volledig te betalen.
5.6 VasteJob is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of ongevallen tijdens banen- en promotiebeurzen, Events en andere door haar georganiseerde evenementen.
Voor de volledige organisatie van een evenement binnen de eigen bedrijfsgrenzen van de deelnemende Opdrachtgever, zoals Open Bedrijven Dagen (daaronder begrepen een eventuele externe locatie die de Opdrachtgever in het evenement wil betrekken, zoals een bouwplaats), dient de Opdrachtgever zich ten allen tijde zelf voldoende en adequaat te verzekeren, zo nodig door het afsluiten van een bijzondere verzekering indien het evenement niet gedekt mocht worden door de bestaande bedrijfsverzekering van de Opdrachtgever.
Voor evenementen buiten de bedrijfsgrenzen van de deelnemende Opdrachtgever, zoals Events en banen- en promotiebeurzen, geldt bovendien, dat het betreden van de locatie waar het evenement gehouden wordt en het aanwezig zijn op het evenement altijd geheel geschiedt op eigen risico van de deelnemende Opdrachtgever. VasteJob is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (daaronder begrepen letselschade) als gevolg van handelen of nalaten van (personeel van) de locatiehouder van het evenement en/of als gevolg van handelen of nalaten van bezoekers van het evenement.
Elke deelnemende Opdrachtgever is tijdens het evenement gehouden om zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en om zo nodig zelf een bijzondere verzekering voor het desbetreffende evenement af te sluiten.
De deelnemende Opdrachtgever vrijwaart VasteJob voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen VasteJob zouden kunnen doen gelden.
5.7 VasteJob is niet aansprakelijk voor eventuele uitval of andere storingen/ tekortkomingen in de energievoorzieningen en/of de wifi-/internetverbindingen tijdens banen- en promotiebeurzen, VasteJob Events en andere door haar georganiseerde evenementen.
A6 FACTURATIE & BETALING
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, factureert VasteJob het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel bij aanvang van de opdracht. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat VasteJob digitaal per e-mail factureert.
6.2 Opdrachtgever is bekend dat de factuur eerst betaald moet worden voordat VasteJob verder gaat met de dienstverlening, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.
6.3 Het staat VasteJob vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
6.4 VasteJob is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen en kosten of garanties ten aanzien van betalingen te vragen, indien daartoe naar het oordeel van VasteJob aanleiding bestaat. VasteJob is in dat geval tevens gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.
6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is VasteJob vanaf de 15e dag na factuurdatum gerechtigd de geldende wettelijke rente in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Tevens is VasteJob bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd om buitengerechtelijke kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen conform de wettelijke staffel van de Wet Incassokosten. Op basis van deze staffel bedragen de wettelijke incassokosten voor een losse plaatsing ten minste € 60,00.
6.6 Ingeval van niet tijdige betaling behoudt VasteJob zich tevens het recht voor om iedere vacature of publicatie van de desbetreffende Opdrachtgever, ook als deze geen betrekking heeft op de openstaande factuur, per direct en zonder nadere aankondiging blijvend of tijdelijk offline te halen.

A7 PRIVACY
7.1 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die via de mail aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van eigen concrete, bestaande en passende vacatures. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Opdrachtgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een kandidaat direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen. Zodra de kandidaat in contact treedt met VasteJob gaat hij er automatisch mee akkoord dat zijn persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt met als doel het zoeken van een goede match met een nieuwe werkgever.
7.2 VasteJob kan en hoeft niet te garanderen dat de in artikel 7.1 bedoelde informatie actueel, juist, compleet of accuraat is. VasteJob aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal VasteJob op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (arbeids-, uitzend- of detacherings-) overeenkomst tussen of met Opdrachtgever en een sollicitant.
7.3 Behoudens indien en voor zover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag Opdrachtgever de (persoons)gegevens van derden, waartoe Opdrachtgever door of in verband met de Overeenkomst toegang krijgt of die door of in verband met mediapublicatie openbaar zijn gemaakt, niet verwerken of anderszins gebruiken. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om deze (persoons)gegevens van derden: a. te gebruiken voor het overbrengen van (ongevraagde) communicatie b. al dan niet methodisch of systematisch geordend te verzamelen.
7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met het bepaalde in deze paragraaf A7 en met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in ieder geval de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Opdrachtgever zal VasteJob volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Opdrachtgever van het bepaalde in deze paragraaf A7 of van enige wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie.
7.5 VasteJob verwerkt persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) Opdrachtgever. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en voor nieuws- en informatieverstrekking aan de desbetreffende personen over ontwikkelingen in de dienstverlening. Als de desbetreffende personen geen prijs stellen op deze informatie, kunnen zij dit schriftelijk of per e-mail aan VasteJob doorgeven.
7.6 Als en voor zover het door of namens Opdrachtgever aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende:
a. Opdrachtgever handelt als verwerkingsverantwoordelijke en VasteJob als verwerker;
b. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking door VasteJob niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden
c. VasteJob zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Opdrachtgever of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening;
d. VasteJob zal indien en voor zover vereist passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren.
7.7 VasteJob garandeert, dat vertrouwelijke gegevens die Opdrachtgever bij de aanmaak van zijn account heeft ingevoerd en die geen onderdeel van de openbare vacaturetekst zijn, niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
7.8 De waarborging van privacy rechten van eventuele door VasteJob in opdracht van de Opdrachtgever gefotografeerde en/of gequote werknemers berust volledig bij de Opdrachtgever. VasteJob vrijwaart zich van elke aansprakelijkheid door derden. VasteJob kan hier onmogelijk controle op uitoefenen.
7.9 De Opdrachtgever vrijwaart VasteJob tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de Opdrachtgever of overige derden jegens VasteJob in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door VasteJob gemaakte kosten.
A8 (INTELLECTUELE) EIGENDOM
8.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder auteursrecht en databankrechten, op de vacaturesite, eventuele app’s en alle andere door VasteJob ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij VasteJob of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
8.2 Indien en voor zover de dienstverlening van VasteJob eruit bestaat om de Opdrachtgever door gebruik van de software van VasteJob of haar licentiegevers in staat te stellen om zelf personeelsadvertenties te plaatsen op haar vacaturesite, dan verleent VasteJob aan Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden te gebruiken voor zover noodzakelijk om personeelsadvertenties te plaatsen, te herplaatsen (heractiveren), te wijzigen, te verlengen of te verwijderen respectievelijk om sollicitaties in te zien.
B. PLAATSING VAN PERSONEELSADVERTENTIES, BRANDED CONTENT / ADVERTORIALS
B1 PLAATSING OP DE VACATURESITE
9.1 Wanneer Opdrachtgever gebruik wil maken van de onlinedienstverlening van VasteJob, dan dient hij daartoe eerst, op de vacaturesite van VasteJob (www.vastejob.nl) een klantaccount aan te maken, vervolgens één of meer (vacature)credits aan te schaffen en tot slot zelf de vacatureplaatsing(-en) te doen, alvorens VasteJob de vacature(s) online kan plaatsen en een aanvang kan maken met haar onlinedienstverlening. Wanneer de opdracht aan VasteJob er tevens uit bestaat om voor en ten behoeve van Opdrachtgever het klantaccount aan te maken en/of de feitelijke vacatureplaatsing te doen, dan is VasteJob gerechtigd om (naast de kosten van de vacaturecredit tegen het actuele, op www.vastejob.nl gepubliceerde tarief) tevens handelingskosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen (eveneens tegen het actuele, op www.vastejob.nl gepubliceerde tarief).
9.2 In het kader van haar onlinedienstverlening hanteert VasteJob een systeem van vacature credits. Vacature credits kunnen slechts worden gebruikt voor het plaatsen of herplaatsen (heractiveren) van vacatures. Voor het verlengen van vacatures gelden aparte (goedkopere) verlengings credits. Eenmaal aangeschafte vacature- en verlengings credits kunnen niet worden ingewisseld voor geld of worden aangewend ter betaling van de kosten van andere vormen van dienstverlening van VasteJob. Alle credits zijn Opdrachtgever gebonden en zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van VasteJob niet overdraagbaar.
9.3 Aangeschafte vacature credits zijn 12 maanden geldig. VasteJob behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever na 12 maanden een algemene tariefverhoging ook voor deze bestaande credits door te voeren.
9.4 Per vacaturecredit mag slechts één (1) vacature geplaatst of herplaatst worden. Het noemen c.q. samenvoegen van meerdere functietitels in één vacatureplaatsing is niet toegestaan. De vacature zal dan verwijderd worden en de credit niet teruggegeven worden; W
Een geplaatste vacature blijft dertig (30) achtereenvolgende kalenderdagen online gepubliceerd op de vacaturesite van VasteJob. Indien de plaatsing van een vacature vóór afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat de vacature is ingevuld), dan komt daarmee automatisch de desbetreffende credit te vervallen, waaronder mede wordt begrepen het recht op plaatsing van een (eventueel andere) vacature en/of herplaatsing van een reeds eerder geplaatste vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur.
9.5 Behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen en onder voorbehoud van eventuele in de toekomst door VasteJob doorgevoerde trajectaanpassingen, geeft een credit vacaturetegoed in principe -ten aanzien van één bepaalde vacature- recht op (het gebruik van) de actuele standaardtrajectonderdelen zoals vermeld op de vacaturesite, waaronder in ieder geval online publicatie op de eigen vacaturesite van VasteJob gedurende 30 aaneengesloten kalenderdagen.
9.6 Indien Opdrachtgever met VasteJob tevens (door-)plaatsing op social media met VasteJob is overeengekomen, dan bepaalt VasteJob het precieze moment van doorplaatsing op basis van de door VasteJob in het kader van social mediaplaatsing bijgehouden planning. Opdrachtgever heeft geen enkele zeggenschap over het moment van doorplaatsing en/of over de wijze van doorplaatsing.
9.7 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor het juist invoeren en controleren van de (tekst en opmaak van de) personeelsadvertentie, ook al doet VasteJob vóór iedere onlineplaatsing een marginale controle op taalfouten en andere direct in het oog springende onvolkomenheden.
9.8 In het kader van haar onlinedienstverlening streeft VasteJob ernaar, dat haar vacaturesite zoveel mogelijk beschikbaar zal zijn voor bezoekers. VasteJob garandeert evenwel niet, dat haar vacaturesite te allen tijde, ononderbroken en volledig voor eenieder beschikbaar zal zijn.
VasteJob behoudt zich het recht voor:
om haar vacaturesite onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing en/of verbetering daarvan;
om onaangekondigd onderdelen van haar site aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.
VasteJob is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het blijvend of tijdelijk niet beschikbaar zijn van haar vacaturesite en/of van eventuele websites van derden waarop VasteJob eventueel doorplaatst, ongeacht de oorzaak daarvan. VasteJob garandeert niet dat haar vacaturesite vrij is van fouten, gebreken of computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software die bedoeld is om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden.
9.9 VasteJob is niet verantwoordelijk voor de inhoud van personeelsadvertenties. Voor iedere personeelsadvertentie staat Opdrachtgever zelf ervoor in, dat deze niet onrechtmatig en/of schadelijk is jegens derden of jegens VasteJob.
In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat de geplaatste personeelsadvertentie:
voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes;
juist, volledig en actueel is;
(indien en voor zover het een personeelsadvertentie van een intermediair betreft) daadwerkelijk een bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacature betreft;
geen (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende, hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen bevat en niet anderszins in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde;
geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere software bevat die is bedoeld om een computersysteem (negatief) te beïnvloeden;
geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van VasteJob of derden en niet anderszins onrechtmatig of schadelijk is jegens VasteJob of derden.
9.10 Opdrachtgever zal VasteJob volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving van het bepaalde in artikel 9.9 door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal VasteJob verder alle schade, boetes en kosten vergoeden waarmee VasteJob in verband daarmee geconfronteerd wordt. Tevens behoudt VasteJob zich het recht voor om plaatsing van personeelsadvertenties te weigeren dan wel om de inhoud of vormgeving ervan naar eigen goeddunken te wijzigen dan wel de personeelsadvertentie volledig te verwijderen wanneer Opdrachtgever de bepalingen in artikel 9.9 niet of niet volledig of niet juist naleeft.
9.11 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, is VasteJob niet verantwoordelijk voor de (afhandeling van) de via haar site binnengekomen sollicitaties en andere reacties van kandidaten. Het is aan Opdrachtgever om zelf alle binnengekomen reacties binnen redelijke termijn af te handelen, deze op te volgen, eventuele gesprekken met kandidaten aan te gaan, eventuele afwijzingsbrieven naar sollicitanten te sturen, en dergelijke.
9.12 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen op de vacaturesite van VasteJob, zoals informatie ten behoeve van informatie over het gedrag van gebruikers op de vacaturesite en niet publieke gegevens zoals IP-adressen.
9.13 Om het bereik van de op haar vacaturesite geplaatste personeelsadvertenties te maximaliseren, is VasteJob bevoegd en gerechtigd om personeelsadvertenties door te plaatsen naar vacature- of andere websites van derden binnen haar partnernetwerk en/of door te plaatsen op bepaalde social mediapagina’s. VasteJob kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van haar partnernetwerk en de door haar gehanteerde media wijzigen. Personeelsadvertenties geplaatst op de vacaturesite van VasteJob kunnen tevens vindbaar zijn in zoekmachines en via Google Ads. De Opdrachtgever heeft geen recht om bepaalde personeelsadvertenties hiervan uit te sluiten.
9.14 VasteJob heeft het recht om een eerder aanvaarde plaatsingsopdracht schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen wanneer zij het gebruik van het mediakanaal of publicatiemiddel waarop de overeenkomst betrekking, heeft beëindigd voordat de opdracht feitelijk is uitgevoerd.
9.15 Bij een doorlopende vacatureplaatsing is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van VasteJob niet toegestaan om de functietitel/functiebenaming tussentijds te wijzigen. Wel is het toegestaan om de naam van de vestigingsplaats te wijzigen, evenals andere onderdelen van de vacatureplaatsing, mits het karakter van de functie niet verandert en passend is bij de oorspronkelijke functietitel/functiebenaming.
Binnen de looptijd van een doorlopende vacatureplaatsing kan de vacature op ieder gewenst moment door de Opdrachtgever offline worden gehaald en vervolgens weer online worden gezet. Blijvende of tijdelijke offline plaatsing heeft geen opschortende werking ten opzichte van de einddatum en geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op enigerlei restitutie van de aan de doorlopende vacatureplaatsing verbonden kosten.
9.16 Door het plaatsen op de vacaturesite van VasteJob of het anderszins beschikbaar stellen van personeelsadvertenties, plaatsingsgegevens, teksten, afbeeldingen, geluiden, (data)bestanden, software of andere informatie of materialen aan VasteJob, verleent Opdrachtgever aan VasteJob een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, zoals het publiceren, aanpassen, reproduceren of anderszins exploiteren van deze informatie op haar vacaturesite of in tijdschriften, magazines, kranten of rubrieken daarvan respectievelijk in het kader van haar overige dienstverlening. VasteJob zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en materialen geheim te houden.

B2 ABONNEMENTEN / PAKKETTEN OP DE VACATURESITE
9.17 VasteJob biedt diverse plaatsingsabonnementen/ -pakketten voor haar vacaturesite aan. De actuele pakket-/abonnementsvormen en de precieze inhoud daarvan staan op haar vacaturesite gepubliceerd.
9.18 Ieder plaatsingsabonnement/-pakket wordt aangegaan voor een minimale looptijd van twaalf (12) kalendermaanden vanaf de ingangsdatum.
9.19 Tijdens de looptijd van twaalf maanden kan het abonnement/pakket niet tussentijds worden opgezegd.
9.20 Op de plaatsing van vacatures op basis van een abonnement/pakket zijn de bepalingen van Paragraaf B1 (artikelen 9.1 t/m 9.16) van deze Algemene Voorwaarden integraal van overeenkomstige toepassing.
9.21 Facturering van het abonnement/pakket vindt steeds plaats per periode van twaalf maanden. De abonnements-/pakketprijzen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, voorafgaand aan respectievelijk aan het begin van iedere nieuwe periode.
9.22 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.6 kan de Opdrachtgever aan VasteJob verzoeken om het abonnementsgeld in maandelijkse termijnen te voldoen. Ingeval van termijnbetaling zal VasteJob voor iedere maandtermijn bijkomende administratiekosten ad € 2,50 (excl. BTW) aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
9.24 Gedurende de lopende periode van een pakket/abonnement is downgraden naar een minder uitgebreide abonnement/pakket niet toegestaan. De Opdrachtgever kan tussentijds wel upgraden naar een uitgebreidere pakket-/abonnementsvorm. De looptijd van het aanvankelijke abonnement/pakket blijft na upgrade gelijk. Opdrachtgever is gehouden het verschil tussen de kosten van het nieuwe pakket en het oude pakket bij te betalen.
9.25 Indien de Opdrachtgever gekozen heeft voor een pakket-/abonnementsvorm waarbij het hem is toegestaan om in beginsel een onbeperkt aantal vacatures te plaatsen, dan geldt daarbij wel de restrictie, dat er maximaal vijftien (15) vacatures gelijktijdig online mogen staan. VasteJob behoudt zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen bij excessief gebruik of overbelasting van haar platform, daaronder begrepen het tijdelijk of blijvend offline halen van een of meer geplaatste vacatures en / of het in rekening brengen van bijkomende kosten wegens excessief gebruik.
9.26 Bij niet volledige of niet tijdige betaling van de termijnbedragen als bedoeld in artikel 9.22 zullen de volledige kosten van het desbetreffende pakket/abonnement per direct en in zijn geheel van rechtswege opeisbaar zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

B3 PLAATSING IN KRANTEN, TIJDSHRIFTEN EN MAGAZINES
10.1 Plaatsing van personeelsadvertenties, branded content, advertorials of andere publicaties in kranten, magazines of tijdschriften -daaronder mede begrepen plaatsing in een rubriek die daarvan onderdeel vormt- is slechts mogelijk tegen aanschaf van het daarvoor geldende deelnamepakket, tegen de daarvoor geldende tarieven en formaten, zoals gepubliceerd op de vacaturesite van VasteJob.
10.2 Tenzij voor een bepaald deelnamepakket uitdrukkelijk anders is aangegeven, bevat een deelnamepakket geen vacature credits, zoals bedoeld onder B1. Wanneer Opdrachtgever in het kader van de aanschaf van een deelnamepakket tevens een of meer vacatures online wil plaatsen, dan dient hij evenzovele vacature credits aan te schaffen, los van het deelnamepakket.
10.3 Vacature credits die Opdrachtgever reeds eerder heeft aangeschaft, kunnen niet worden gebruikt of ingezet ter (gedeeltelijke) betaling van de kosten van een deelnamepakket.
10.4 Wanneer -na aanschaf van een deelnamepakket- een openstaande vacature al is ingevuld vóór het moment dat de krant, het magazine of het tijdschrift wordt verspreid, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige restitutie van de aan het deelnamepakket verbonden kosten.
10.5 De door of namens VasteJob genoemde oplages van kranten, tijdschriften of magazines zijn geschatte oplages, gebaseerd op de informatie die zij daarover van de uitgever/verspreider heeft ontvangen. Indien en voor zover de uitgever/verspreider wijzigingen ten aanzien van de oplages doorvoert, dan kan Opdrachtgever jegens VasteJob geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) de kosten van het door de Opdrachtgever aangeschafte deelnamepakket.
10.6 Opdrachtgever zal aan VasteJob steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Daaronder valt mede: tijdige, volledige en juiste aanlevering van de tekst van de publicatie en/of de bedrijfsgegevens van de Opdrachtgever (inclusief bedrijfslogo in EPS-formaat of in ieder geval in JPEG- of PNG-formaat van meer dan 1000 pixels breedte en hoogte) en eventuele andere afbeeldingen. Opdrachtgever neemt daarbij de door VasteJob gegeven aanwijzingen en gestelde richtlijnen/deadlines voor aanlevering stipt in acht. Tenzij door VasteJob anders is aangeven, geldt als algemene deadline voor aanlevering van materiaal altijd een termijn van ten minste veertien (14) werkdagen voorafgaand aan de geplande verspreidingsdatum.
10.7 In die gevallen waarin het aanleveren van kant-en-klare ontwerpen aan de Opdrachtgever is toegestaan, streeft VasteJob naar een zo goed mogelijke weergave van de publicatie, maar garandeert zij geen exacte reproductie. Opdrachtgever moet bij publicatie rekening houden met de mogelijkheid van (kleur-) afwijkingen. VasteJob aanvaardt in dit kader uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid.
B5 CAMPAGNES EN PARTNERSHIPS
10.14 VasteJob behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal, waarvoor het bedrijf de rechten bezit, te gebruiken op haar eigen kanalen en uitingen. Bij afname van producten of diensten van VasteJob, gaat de opdrachtgever akkoord met het gebruik van de mediabestanden door VasteJob en De Open Bedrijven Dag.
10.15 VasteJob zal het beeldmateriaal, dat door haar is gemaakt/ontwikkeld, doorgaans niet doorsturen naar de Opdrachtgever. Het beeldmateriaal is echter uitzonderlijk opvraagbaar via info@vastejob.nl. VasteJob behoudt zich het recht voor om verzoeken om beeldmateriaal te weigeren. Indien er toch toestemming wordt verleend, kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op aanpassingen of nabewerking van het beeldmateriaal.
10.16 Na akkoord van de opdracht, zal VasteJob binnen 2 werkdagen contact opnemen met de Opdrachtgever om een afspraak te plannen voor het afnemen van de vacaturetekst en het nemen van foto’s en video’s. Om de kwaliteit van de campagne te kunnen waarborgen, is het van groot belang dat Opdrachtgever voorafgaand aan de afspraak, het eigen personeel goed informeert en voorbereidt. VasteJob is niet aansprakelijk voor enige juridische kwesties met betrekking tot privacy.
10.17 Binnen 2 tot 4 werkdagen na de afspraak, volgt een eerste visueel campagneconcept en een vacaturetekst. De termijn van het voorstel is niet bindend. Bij het concept en de vacaturetekst is één correctieronde opgenomen, die binnen 2 dagen door de Opdrachtgever moet worden ingediend. Na deze periode behoudt VasteJob zich het recht om de gehele campagne te beschouwen als geaccordeerd en deze te activeren volgens afspraak.
10.18 Elke opdracht bevat één vaste tussenevaluatie. Extra door Opdrachtgever gevraagde tussenevaluaties zullen enkel bij uitzondering en in overleg worden uitgevoerd en geschieden uitsluitend op basis van nacalculatie.
10.19 De Opdrachtgever dient bij akkoord, vóór aanvang van het project, eventueel benodigde gegevens voor dit project aan VasteJob over te dragen.
10.20 Partnerships hebben een minimumlooptijd van 6 maanden bij aanvang en is in deze periode niet opzegbaar.
10.21 Opzeggen van het Partnership is, vanwege voorbereidende werkzaamheden van de vervolgperiode, enkel mogelijk uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het eerstvolgende kwartaal.
10.22 Opzegging afwijkend van punt 10.21 is enkel mogelijk in geval van faillissement, wanprestaties of indien voldoende zwaarwegende belangen voor opzegging bestaan en altijd met overeengekomen met beide partijen.
10.23 Partnerships zullen telkens maandelijks gefactureerd worden.
10.24 Bij veranderingen in de projectscope gedurende de looptijd, behoudt VasteJob zich het recht om meerwerk aan te bieden en te factureren na akkoord van Opdrachtgever.

C. WERVING EN SELECTIE
11.1 Bij werving en/of selectie kan de dienstverlening van VasteJob gericht zijn op detachering van de kandidaat maar ook op rechtstreekse indiensttreding van de kandidaat bij de Opdrachtgever. Dit is afhankelijk van de ter zake met de Opdrachtgever gemaakte afspraken.
11.2 In beide gevallen zal VasteJob zich inspannen tijdig een geschikte kandidaat voor de Opdrachtgever te vinden, die voor de Opdrachtgever gaat werken. Tenzij anders overeengekomen, beslist Opdrachtgever zelf of een door VasteJob voorgedragen kandidaat op detacheringsbasis wordt ingezet of dat deze door Opdrachtgever zelf in dienst genomen wordt.
11.3 Leiden de wervings- en selectie-inspanningen van VasteJob tot een arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de kandidaat, dan betaalt Opdrachtgever een eenmalige vergoeding (fee) in de vorm van een percentage van het bruto jaarloon inclusief vakantiegeld. De hoogte van het toepasselijke percentage is neergelegd in de door VasteJob verzonden offerte en/of opdrachtbevestiging en/of schriftelijke overeenkomst.
11.4 Het voor werving en selectie geldende tarief op basis van 40 werkuren per week wordt door VasteJob in alle gevallen berekend, niet alleen als de medewerker fulltime bij Opdrachtgever aan de slag gaat maar ook als er slechts sprake is van een parttime dienstverband.
11.5 Bij werving & selectie gaat VasteJob actief voor Opdrachtgever op zoek naar een geschikte medewerker. Verschil met detachering is, dat de nieuwe werknemer in dit geval direct bij Opdrachtgever in dienst zal komen. Opdrachtgever betaalt in dit geval dus enkel de fee voor het werven en selecteren van de juiste kandidaat. De fee wordt gefactureerd bij totstandkoming van de opdracht. Wanneer VasteJob er niet in slaagt om een geschikte kandidaat te vinden, dan is Opdrachtgever geen fee of andere kosten aan VasteJob verschuldigd. Opdrachtgever betaalt de overeengekomen fee alleen indien en zodra een door VasteJob aangedragen kandidaat als nieuwe medewerker bij Opdrachtgever aan de slag gaat. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van de fee 14 dagen na factuurdatum.
11.6 Op verzoek van Opdrachtgever kan VasteJob. bijzondere wervingsactiviteiten inzetten. De kosten van deze bijzondere wervingsactiviteiten worden aan Opdrachtgever doorbelast. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vallen onder deze bijzondere wervingsactiviteiten in ieder geval: assessments, Google Ads-campagnes en promoted posts op Facebook, Instagram of LinkedIn. De eventuele kosten voor deze bijzondere activiteiten zullen wel altijd vooraf in overleg aan Opdrachtgever worden voorgelegd.
11.7 Een opdracht tot werving en selectie is per direct opzegbaar. Indien en voor zover een door VasteJob tijdens de looptijd van de wervingsopdracht aangedragen kandidaat binnen een periode van negentig (90) werkdagen na einddatum van de wervingsopdracht bij Opdrachtgever in dienst treedt of op andere basis bij Opdrachtgever aan de slag gaat, dan wordt deze kandidaat geacht (behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs) als direct gevolg van de werving- en selectiewerkzaamheden van VasteJob bij Opdrachtgever in dienst te zijn getreden respectievelijk aan de slag te zijn gegaan. In dat geval is VasteJob gerechtigd om de overeengekomen fee als bedoeld in artikel 11.3 alsnog per direct aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

D. DETACHERING EN PAYROLLING
D1 DETACHERING
12.1 Wanneer VasteJob aan Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt, dan geschiedt dat steeds op detacheringsbasis. Bij detachering wordt een medewerker (na een door VasteJob uitgevoerd wervings- en selectietraject) door VasteJob op contractbasis ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever. Daarbij wordt de duur van de opdracht, het aantal uren en de functie vooraf schriftelijk tussen VasteJob en Opdrachtgever vastgelegd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, wordt detachering in de eerste 52 weken (fase A) altijd met uitsluiting van loondoorbetaling ingezet. Bij geen werk of bij disfunctioneren kan in dat geval de opdracht te allen tijden door Opdrachtgever zonder bijkomende kosten eenzijdig beëindigd worden.

12.2 Tussen de medewerker en VasteJob bestaat een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de medewerker door VasteJob aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De medewerker is dus formeel in dienst van VasteJob dan wel de payrollorganisatie waarvan VasteJob zich bedient. Het feit dat de medewerker werkzaam is op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd impliceert, dat de met Opdrachtgever overeengekomen einddatum van de detachering niet automatisch betekent, dat ook de overeenkomst tussen de medewerker en VasteJob (dan wel de payrollorganisatie waarvan VasteJob zich bedient) daarmee beëindigd zou zijn.

12.3 De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde medewerker zijn geregeld in de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten. Om ervoor te zorgen dat alle certificeringen, arbeidsrechtelijke en ABU gerelateerde zaken goed geregeld zijn, werkt VasteJob in het kader van detachering samen met een payrollorganisatie (Jigler te Barneveld), waardoor VasteJob bij detachering de navolgende faciliteiten kan bieden:
Lidmaatschap van de branchevereniging ABU
NEN-4400-01 certificering
SNA Keurmerk
VRO Certification
G-rekening
12.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen, is het voor Opdrachtgever bij een opdracht tot detachering voor een vaste periode (‘bepaalde tijd’) niet mogelijk om deze tussentijds te beëindigen.
12.5 Bij detachering is het tarief voor de werving en selectie inbegrepen in het door Opdrachtgever verschuldigde uurtarief. Wil VasteJob haar investeringen in werving, selectie en binding van medewerkers kunnen terugverdienen, dan is nodig dat de medewerker vervolgens ook daadwerkelijk gedurende een bepaalde periode bij Opdrachtgever kan worden gedetacheerd. Er geldt daarom bij detachering voor onbepaalde tijd een minimale detacheringstermijn van duizendveertig (1560) gewerkte uren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen. Deze minimale detacheringstermijn van 1560 gewerkte loonnormale uren is altijd van toepassing en het is voor Opdrachtgever pas na een inleenperiode van 1560 loonnormale uren mogelijk om een gedetacheerde medewerker kosteloos een contract (hoe ook genaamd) binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever aan te bieden. Eerdere overname is slechts mogelijk tegen bijkomende vergoeding van de door VasteJob wegens vervroegde indiensttreding toekomende restfee, waarbij het aantal reeds gewerkte uren in mindering wordt gebracht op de standaard vergoeding die geldt voor de dienst werving en selectie (zie hierboven onder C). Eventuele door de gedetacheerde gewerkte overuren gelden niet als loonnormale uren en tellen niet mee voor de berekening van de minimale detacheringstermijn.
12.6 Wanneer Opdrachtgever voornemens is om zelf een arbeidsrelatie met de gedetacheerde medewerker aan te gaan, dan is Opdrachtgever verplicht dit voornemen tijdig en schriftelijk aan VasteJob kenbaar te maken alvorens aan dit voornemen uitvoering te geven. Opdrachtgever is bekend met of wordt geacht bekend te zijn met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.
12.7 VasteJob is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van Opdrachtgever. VasteJob mag erop vertrouwen dat Opdrachtgever daar waar nodig haar medewerking verleent. De leiding over en het toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door de medewerker ligt bij Opdrachtgever. VasteJob heeft geen invloed op de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht en is uit dien hoofde dus nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk. Uitsluitend en alleen Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het werk en de werkomstandigheden.
12.8 Opdrachtgever wordt geacht een medewerker van VasteJob net zo goed te instrueren, te begeleiden en te behandelen als eigen werknemers van Opdrachtgever. Conform het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet geldt Opdrachtgever als werkgever van alle aan hem ter beschikking gestelde medewerkers. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is Opdrachtgever aansprakelijk als zich schade voordoet. VasteJob is dus nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van bedrijfsongevallen en dergelijke.
12.9 Indien VasteJob met Opdrachtgever een opdracht tot detachering is overeengekomen, dan geschiedt dat op basis van de in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging en/of schriftelijke overeenkomst neergelegde tarieven.
12.10 De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerker worden vastgesteld met inachtneming van de inlenersbeloning. Voor aanvang van de overeenkomst en/of de terbeschikkingstelling verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de werknemer uit te oefenen functie alsmede alle informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan VasteJob. Op grond van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd. Aangezien de kosten van de detachering tijdens de detacheringsopdracht kunnen stijgen (bijvoorbeeld door loonsverhogingen, cao-wijzigingen, wijzigingen in premies of een stijging van de uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim en dergelijke), behoudt VasteJob zich het recht voor om ook tijdens de opdracht tariefwijzigingen door te voeren.
12.11 Een detacheringsopdracht kan door opzegging worden beëindigd, mits deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. Voor opzegging van de detacheringsopdracht geldt een opzegtermijn van 30 werkdagen. Daarnaast kan een detacheringsopdracht per direct worden beëindigd als de wederpartij zich toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld bij faillissement). Verder eindigt de detacheringsopdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen VasteJob en de betrokken medewerker (bijvoorbeeld omdat de medewerker elders bij een derde een baan vindt).
12.12 Indien en voor zover een door VasteJob tijdens de wervings- en selectiefase van de detacheringsopdracht aangedragen kandidaat uiteindelijk niet bij Opdrachtgever wordt gedetacheerd (om welke reden dan ook), maar deze kandidaat binnen een periode van negentig (90) werkdagen na einddatum van de detacheringsopdracht toch bij Opdrachtgever in dienst treedt of op andere basis bij Opdrachtgever aan de slag gaat, dan wordt deze kandidaat geacht (behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs) als direct gevolg van de werving- en selectiewerkzaamheden van VasteJob bij Opdrachtgever in dienst te zijn getreden respectievelijk aan de slag te zijn gegaan. In dat geval is VasteJob gerechtigd om de fee voor wervings- en selectie, zoals bedoeld in artikel 11.3, per direct aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
12.13 Indien en voor zover aan de gedetacheerde medewerker bij einde van het dienstverband een transitievergoeding toekomt als bedoeld in artikel 7:673 BW, dan is VasteJob (althans de payrollorganisatie waarvan VasteJob zich bedient) gerechtigd deze transitievergoeding in het kader van de eindafrekening, zonder nader overleg met de Opdrachtgever, aan de medewerker uit te betalen en aan de Opdrachtgever door te factureren. De Opdrachtgever is gehouden om aan VasteJob de kosten van de uitbetaalde transitievergoeding (inclusief werkgeverslasten) op eerste daartoe strekkend verzoek te vergoeden. Een en ander tenzij VasteJob met de desbetreffende Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
12.14 Indien VasteJob op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever niet overgaat tot uitbetaling van de transitievergoeding, dan zal de Opdrachtgever aan VasteJob alle kosten vergoeden die VasteJob eventueel moet maken in een (vanwege de niet-betaling van de transitievergoeding) door de medewerker tegen VasteJob aanhangig gemaakte juridische procedure, daaronder begrepen alle door VasteJob te maken kosten van juridische bijstand.
D2 PAYROLLING
13.1 Onder ‘payrolling’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: detachering (zoals omschreven onder D) zonder voorafgaand wervings- en selectietraject (als bedoeld onder C). Opdrachtgever doet bij payrolling zelf de werving en selectie en draagt zelf de te payrollen medewerker aan VasteJob aan.
13.2 Verder verloopt de verloning op dezelfde wijze als bij een medewerker die op detacheringsbasis door VasteJob aan Opdrachtgever is aangebracht, met dien verstande dat het bij payrolling voor Opdrachtgever ten alle tijde mogelijk om deze zelf in dienst te nemen. Opdrachtgever is derhalve niet verplicht (in tegenstelling tot detachering) om de medewerker een minimaal aantal uren bij VasteJob als formele werkgever in dienst te laten zijn en er geldt geen opzegtermijn.
E. OPEN BEDRIJVEN DAG, BANENBEURS EN ANDERE EVENEMENTEN
14.1 Elke inschrijving tot deelname aan een door VasteJob georganiseerd evenement, daaronder begrepen banenbeurzen, e.d., staat uitsluitend ter beoordeling van VasteJob. Zonder opgaaf van redenen kan VasteJob een inschrijving tot deelname weigeren of aan de deelname voorwaarden verbinden.
14.2 De overeenkomst tot deelname aan een evenement is pas definitief na schriftelijke bevestiging door VasteJob.
14.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door VasteJob is het recht op deelname aan het evenement en/of enig ander recht uit de deelname-overeenkomst niet overdraagbaar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.
14.4 Voor de door haar georganiseerde evenementen geldt, dat VasteJob zich naar eigen goeddunken met alle haar ten dienste staande middelen zal inspannen om het desbetreffende evenement in zijn algemeenheid zo goed mogelijk te promoten binnen de regio waarin het evenement wordt gehouden en daarbij iedere deelnemende Opdrachtgever zoveel mogelijk evenredig mee te nemen in de communicatie.
14.5 VasteJob behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een bepaald evenement eenzijdig te annuleren tot 14 dagen voor de geplande (begin-) datum van het evenement, zonder dat VasteJob jegens de deelnemende Opdrachtgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Indien mogelijk wordt door VasteJob een passend alternatief aan Opdrachtgever aangeboden. Als de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van het aangeboden alternatief, dan ontvangt hij de kosten van het deelnamepakket (indien en voor zover reeds betaald) retour binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te willen maken van het alternatief.
14.6 De overeenkomst tot deelname aan een evenement verplicht de Opdrachtgever tot afname van ten minste één van de door VasteJob in het kader van het evenement aangeboden deelnamepakketten. Indien de deelnemende Opdrachtgever geen of geen tijdige keuze maakt uit de aangeboden deelnamepakketten, dan is VasteJob in ieder geval gerechtigd om aan de Opdrachtgever de prijs van het kleinste deelnamepakket in rekening te brengen.
14.7 De kosten van het deelnamepakket worden in géén geval gerestitueerd indien de Opdrachtgever wenst af te zien van deelname (in welk stadium en om welke reden dan ook, zelfs indien de reden daarvan gelegen is in een overmachtssituatie). In dat geval zal alsnog het volledige deelnamepakket gefactureerd en betaald moeten worden. De deelname kan niet verschoven worden naar volgende edities van het evenement of naar een ander soort evenement.
14.8 Overtreding van deadlines kan tot gevolg hebben, dat de eventuele aan het deelnamepakket verbonden publicatie (zoals een personeelsadvertentie, branded content of een advertorial) of -indien van toepassing- online bedrijfspagina niet of niet tijdig geplaatst kan worden; in dat geval kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs van het deelnamepakket.
14.9 De deelnemende Opdrachtgever dient altijd zelf afdoende te zijn verzekerd tegen het risico van schade welke die hij bij deelname aan het evenement zou kunnen lijden en/of veroorzaken. Deelname aan het evenement, alsmede de invulling en eigen organisatie daarvan, geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemende Opdrachtgever. De deelnemende Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door toedoen of nalatigheid van de deelnemende Opdrachtgever zelf en/of derden (zoals bezoekers en personeel). De deelnemende Opdrachtgever vrijwaart VasteJob voor aansprakelijkheid voor schade van derden als gevolg van een aan de deelnemende Opdrachtgever toe te rekenen handelen of nalaten in het kader van het evenement.
14.10 Zowel het logo/ beeldmerk als de benaming van de door VasteJob georganiseerde evenementen zijn beschermd. Dit betekent onder meer dat de deelnemende Opdrachtgever dit logo/ beeldmerk en/of deze benaming uitsluitend tijdens en binnen het kader van het evenement op de voorgeschreven wijzen mag gebruiken.
14.11 Bijzondere bepalingen Open Bedrijven Dagen en aanverwante evenementen:
Bij deelname aan de Open Bedrijven Dag stelt de deelnemende Opdrachtgever zijn bedrijf of instelling geheel of gedeeltelijk open voor bezoekers tijdens de door VasteJob vastgestelde openingsuren, gedurende welke openingstijd ten minste één natuurlijke persoon namens de Opdrachtgever ter plaatse aanwezig dient te zijn voor opvang en ontvangst van werkzoekenden en andere bezoekers.
VasteJob is niet verantwoordelijk voor de aankleding, marketing en promotie van het bedrijf op locatie van de deelnemende Opdrachtgever. Deelnemende Opdrachtgevers dienen hiervoor zelf zorg te dragen.
De deelnemende Opdrachtgever aanvaardt, dat VasteJob haar naam en logo/beeldmerk op de dag van het evenement op gepaste wijze vrij kan profileren, ook op de locatie van de deelnemende Opdrachtgever.
De deelnemende Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correcte gebruik en voor de verwijdering en/of teruggave na het evenement van de door VasteJob voor de duur van het evenement ter beschikking gestelde materialen en/of reclame-uitingen.
14.12 Bijzondere bepalingen banenbeurzen, VasteJob evenementen aanverwante evenementen:
Bij deelname aan deze evenementen zorgt de deelnemende Opdrachtgever voor voldoende bemensing van de hem toegewezen evenement plek tijdens de door VasteJob vastgestelde openingsuren, gedurende welke openingstijd altijd ten minste één natuurlijke persoon namens de Opdrachtgever ter plaatse aanwezig dient te zijn voor het te woord staan van werkzoekenden en ander eventbezoekers.
De deelnemende Opdrachtgever heeft recht op één evenement plek. De precieze grootte, de aan de evenement plek verbonden faciliteiten en de gebruiksmogelijkheden van deze plek worden vooraf per evenement door VasteJob bepaald en met de Opdrachtgever afgestemd als onderdeel van het deelnamepakket. Mits dit door VasteJob voor het desbetreffende evenement met zoveel woorden is aangekondigd, kan VasteJob in het kader van deze evenement plek een statafel ter beschikking stellen voor de duur van het evenement. De kosten daarvan zijn in beginsel niet in de prijs van het deelnamepakket inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Wanneer een Opdrachtgever met meerdere daaronder ressorterende rechtspersonen en/of zelfstandige ondernemingen aan een evenement wil deelnemen, dan is dat toegestaan, op voorwaarde dat voor iedere deelnemende rechtspersoon/ onderneming een separaat deelnamepakket bij VasteJob wordt afgenomen.
Alle tijdens het evenement door de deelnemende Opdrachtgever genoten consumpties zijn voor eigen rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
VasteJob streeft ernaar dat de locatie van het evenement is voorzien van voldoende (centrale) elektriciteits- en wifi-aansluitingen. Wanneer de deelnemende Opdrachtgever daarvan gebruik wenst te maken, dient hij dat tijdig, ten minste één week voorafgaand aan de beursdatum, schriftelijk aan VasteJob kenbaar te maken.
De deelnemende Opdrachtgever is verplicht om tijdens het evenement alle instructies en aanwijzingen op te volgen die door of namens VasteJob en/of door of namens de locatiehouder van het evenement gegeven mochten worden
14.13 Tenzij in deze paragraaf E anders is bepaald, zijn de bepalingen van paragraaf B2 integraal van toepassing op publicaties die in het kader van een evenement in een krant, tijdschrift of magazine worden geplaatst.
F. DIVERSEN
15.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door VasteJob aangepast worden. Opdrachtgever zal op de hoogte worden gesteld van de aangepaste algemene voorwaarden. De actuele versie van de algemene voorwaarden kan te allen tijde worden geraadpleegd op onze website www.vastejob.nl
15.2 Alle eventuele geschillen die uit de met VasteJob B.V. gesloten Overeenkomst voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
15.3 Op deze algemene voorwaarden, alsook op aanbiedingen, offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen VasteJob B.V. en Opdrachtgever, alsook op de overige door VasteJob B.V. in dat kader verrichte werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

DIRECT NAAR
Aanmelden als kandidaat
Alle vacatures

CONTACT
info@vastejob.nl
0180512376
Vrijhof 19, 2923BR Krimpen aan den IJssel
VASTEJOB B.V.
© 2023 VasteJob B.V.